REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Story Time”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1.1.    Sklep Internetowy „Story Time” działający pod adresem: http://story-time.pl/, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Story Time Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie: Story Time sp. z o.o.), ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000646942, REGON: 36585916500000, NIP: 7792450023, zwaną w niniejszym regulaminie „Story Time” lub „Sprzedawca”.

1.2.    Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.

1.3.    Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej: http://story-time.pl/regulamin, w sposób umożliwiający użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.4.    Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. a) Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem http://story-time.pl/, w którym jego użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu dokonywać zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
 2. b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrowała się w Sklepie Internetowym;
 3. c) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, który na zasadach określonych w Regulaminie dokonuje rejestracji lub zarejestrował się w Sklepie Internetowym;
 4. d) Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 5. e) Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże je do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 6. f) Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez Sprzedawcę, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty Sklepu Internetowego oraz o promocjach;
 7. g) Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego służące do realizacji składanych przez nich zamówień;
 8. h) Koszyk – element Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.;
 9. i) Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawione są informacje na temat Towaru;
 10. j) Uruchomienie linku – naciśnięcie i zwolnienie lewego przycisku myszy po przeniesieniu kursora myszy na określony obiekt na stronie internetowej lub w treści wiadomości e-mail;
 11. k) Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, których opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów oraz na Stronie produktowej;
 12. l) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 13. m) Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;
 14. n) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.5.    Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty całej należności.

1.6.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub wyprzedażowych bądź wprowadzania w nich zmian. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby opisy i ceny produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym były aktualizowane na bieżąco.

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

2.1.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. a) komputer z dostępem do Internetu,
 2. b) dostęp do poczty elektronicznej,
 3. c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,
 4. d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2.2.    Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie Internetowym.

2.3.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,
 5. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

2.4.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2.5.    Warunkiem dokonywania przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym jest dokonanie rejestracji.

2.6.    W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej: http://story-time.pl/ wybrać zakładkę „Moje konto”, a następnie wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail oraz hasło.

2.7.    Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych niezbędnych dla realizacji zamówień składanych w Sklepie Internetowym.

2.8.    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego należy uruchomić link ukryty pod polem „Zarejestruj się”.

2.9.    Po dokonaniu czynności, o której mowa w pkt 2.8. Regulaminu, Sprzedawca prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość zawierającą link, którego uruchomienie stanowi potwierdzenie rejestracji i kończy procedurę rejestracyjną.

2.10. Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.

2.11. Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje konto” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres, adres do wysyłki, a także opcjonalnie datę urodzenia i numer telefonu.

2.12. Podanie danych adresowych Klienta jest konieczne dla realizacji Zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2.13. W zakładce „Moje konto” Klient może także dokonać zmiany danych, a także dokonać zmiany hasła.

2.14. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

2.15. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 1. USŁUGI.

 

3.1.    Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

 1. a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 2. b) prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,
 3. c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym,
 4. d) świadczeniu usługi Newsletter,
 5. e) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą;
 6. f) zamieszczaniu recenzji o Towarach w Sklepie Internetowym.

3.2.    Wskazane w pkt 3.1. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.3.    Umowa:

 1. a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu Internetowego,
 2. b) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta,
 3. c) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 4. d) o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter,
 5. e) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Sprzedawcę,
 6. f) o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

3.4.    Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego.

3.5.    Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.

3.6.    Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych recenzji odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając recenzję oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

3.7.    Recenzje powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych. Recenzje nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

3.8.    Klient zamieszcza recenzje w Sklepie Internetowym dobrowolnie. Zamieszczone recenzje są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

3.9.    Poprzez zamieszczenie recenzji Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666 t.j.).

3.10. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 

4.1.    Dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola zgody wyraża wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

4.2.    Nadto dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym Klient może udzielić Sprzedawcy dobrowolnej zgody na zbieranie, wykorzystanie, przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych i handlowych, w tym na przesyłanie mu informacji handlowych na adres e-mail lub pocztą na adres wskazany w zgłoszeniu, a nadto na zamieszczenie jego danych osobowych w spisach klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o chronię danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 922 t.j.).

4.3.    Administratorem danych osobowych, w tym Bazy Sklepu Internetowego, jest Sprzedawca. Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą. Klient mają prawo wglądu (dostępu) do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania bądź usunięcia. Ponadto, w przypadku przekazania bazy danych zawierającej dane osobowe Klienta innemu podmiotowi, Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania dalszego przetwarzania tych danych osobowych przez nowego administratora danych (w tym podmiot, który zakupił bazę). Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania opisanych powyżej celów. Zgoda może być wycofana w każdym czasie.

4.4.    Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 2016 poz. 922 t.j.), Sprzedawca traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich za pomocą środków organizacyjnych i technicznych.

4.5.    Dane osobowe Klienta nie mogą zostać usunięte w czasie, w którym Sprzedawca zobowiązany jest przez prawo do ich przechowywania, na przykład do celów księgowych, lub kiedy istnieją inne uzasadnione prawnie powody do ich zachowania, na przykład nieuregulowane zadłużenie.

 

 1. ZAMÓWIENIA.

 

5.1.    Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

5.2.    Zamówienia można składać w Sklepie poprzez formularz zamówieniowy przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.

5.3.    Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego przez Sklep, na stronach sklepu internetowego i potwierdzenie go drogą elektroniczną.

5.4.    Zamówienie powinno zawierać: dane kontaktowe Klienta, sposób dostawy towaru, co najmniej jedną pozycję Towaru z ceną i sposobem płatności. W zamówieniu Klient powinien określić również, czy podany adres kontaktowy jest adresem do faktury.

5.5.    W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie produktowej.

5.6.    Warunkiem realizacji Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedawcy lub u dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem, Klient jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

5.7.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka i zatwierdzenie poprzez Uruchomienie linku „Przejdź do kasy”.

5.8.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

– opisu przedmiotu Zamówienia (Towar),

– jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami oraz kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

– sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

– wybranej metody i terminu płatności,

– wybranego sposobu dostawy,

– danych kontaktowych Klienta,

– danych do faktury VAT.

5.9.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz potwierdzenie zapoznania się z pouczeniem o prawie do odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

5.10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

5.11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. CENY.

 

6.1.    Ceny podane na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy Towarze na Stronie produktowej:

 1. a) zawierają podatek VAT, cła lub inne należności publicznoprawne,
 2. b) podawane są w złotych polskich,
 3. c) nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

6.2.    Ceną wiążącą i ostateczną Towaru jest jego cena podana na Stronie produktowej w chwili składania Zamówienia przez Klienta.

6.3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

 

7.1.    Po złożeniu Zamówienia proces obsługi wygląda następująco:

– Zamówienie zostaje przesłane przez Klienta do Sklepu Internetowego. Klient otrzyma automatycznie wygenerowany e-mail z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do Sklepu Internetowego;

– przy każdorazowej zmianie statusu Zamówienia (zrealizowane, anulowane), automatycznie zostaje wygenerowany e-mail do Klienta z odpowiednim potwierdzeniem zmiany statusu;

– w przypadku wyboru sposobu płatności „za pobraniem”, Zamówienie zostaje od razu przekazane do realizacji do magazynu;

– w przypadku wyboru sposobu płatności „zapłać przelewem internetowym”, po otrzymaniu płatności za zamówiony Towar, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji do magazynu.

7.2.    Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych w tym celu danych.

7.3.    Zamówienie realizowane jest przez Sklep Internetowy w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od momentu wpłynięcia płatności.

7.4.    W przypadku płatności przelewem data księgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy jest dniem, w którym Zamówienie zostaje przesłane do realizacji. Jeśli data księgowania nie przypada na dzień roboczy, dniem rozpoczęcia realizacji jest kolejny dzień roboczy.

7.5.    Przy wyborze sposobu płatności „zapłać przelewem internetowym” w przypadku nieotrzymania środków pieniężnych od Klienta w ciągu 10 dni, Sklep Internetowy ma prawo do anulowania Zamówienia.

7.6.    W przypadku stwierdzenia braków magazynowych Towarów oraz Towarów wykonywanych specjalnie na zamówienie Klienta, czas realizacji Zamówienia może ulec wydłużeniu maksymalnie do 30 dni roboczych. Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to czas realizacji zamówienia oraz czas dostawy.

7.7.    Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość uzgodnienia z Klientem innego terminu realizacji Zamówienia, jeżeli wystąpią okoliczności nadzwyczajne uniemożliwiające całkowitą lub częściową realizację złożonego Zamówienia.

7.8.    Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość całkowitego lub częściowego anulowania Zamówienia w przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych Towarów. Anulowanie Zamówienia następuje po uprzednim poinformowaniu Klienta.

7.9.    Klientowi przysługuje prawo rezygnacji częściowej lub całkowitej z Zamówienia (np. w przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia z powodu braku dostępności zamówionych Towarów). Wówczas Klientowi zostaje wystawiony odpowiedni dokument korekty do dokumentu sprzedaży.

7.10. Towar oznaczony w Sklepie Internetowym „Promocja” lub „Wyprzedaż” dostępny jest do wyczerpania zapasów. Zamówienia zawierające Towary promocyjne lub wyprzedażowe będą realizowane według kolejności wpłynięcia Zamówień.

 

 1. DOSTAWA I KOSZTY WYSYŁKI.

 

8.1.    Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

8.2.    Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8.3.    Czas dostawy Zamówienia do Klienta to maksymalnie 10 dni roboczych od momentu wysyłki Zamówienia ze Sklepu Internetowego.

8.4.    Koszty dostawy ponosi Klient według cennika firmy kurierskiej, z zastrzeżeniem poniższego postanowienia pkt 8.5. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

8.5.    W przypadku Zamówienia na Towary o wartości łącznej powyżej 200 zł (dwustu złotych), koszty dostawy ponosi w całości Sklep Internetowy.

8.6.    Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Klienta.

8.7.    W przypadku nadania przesyłki z Towarem ponownie na adres Klienta w wyniku błędu Klienta koszty dostawy naliczane są ponownie.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 

9.1.    Klient może wybrać następujące metody płatności:

 1. a) gotówką za pobraniem – płatność na rzecz Sprzedawcy przekazywana jest firmie kurierskiej przy dokonywaniu dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia);
 2. b) przelew internetowy (PayU) – płatność na rzecz Sprzedawcy przekazywana jest przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dokonaniem wysyłki dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy 100% płatności od Klienta).

9.2.    Dokumentem sprzedaży Towaru jest faktura VAT.

9.3.    Faktury VAT za zakupiony Towar przesyłane będą do Klienta drogą e-mailową pod wskazany podczas rejestracji adres e-mailowy, a także w formie papierowej wraz z dostarczanym Towarem.

9.4.    Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

 

 1. REKLAMACJE.

 

10.1. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować:

 1. a) listem poleconym na adres: Story Time sp. Z o.o. ul. Graniczna 3, 62-030 Luboń;
 2. b) telefonicznie pod numerem: +48 501 278 403;
 3. c) pocztą elektroniczną: story@story-time.pl;
 4. d) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie po Uruchomieniu linku „Kontakt”.

10.2. Celem złożenia reklamacji Klient może skorzystać z wzoru reklamacji stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, chociaż skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

10.3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

10.4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

10.6. W odniesieniu do reklamacji dotyczących funkcjonowania Sklepu Internetowego oraz świadczonych Usług, powyższe postanowienia pkt 10.1. – 10.5. Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY.

 

11.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

11.2. Sprzedawca odpowiada dodatkowo wobec Klienta z tytułu gwarancji, jeśli wraz z zakupionym Towarem dostarczono oświadczenie gwarancyjne (kartę gwarancyjną). Oświadczenie gwarancyjne określa obowiązki Sprzedawcy i uprawnienia Klienta. Jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana.

11.3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU.

 

12.1. Klient będący Konsumentem może od umowy odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. O przysługującym Konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy Sprzedawca informuje przy użyciu wzoru pouczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

12.2. Konsument może sformułować oświadczenie od odstąpieniu od umowy samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.

12.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

12.4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres e-mail Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

12.5.   Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 8. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.

12.7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (o ile zostały naliczone). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem.

12.8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12.9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

12.10. Klient, który nie jest Konsumentem, może od umowy odstąpić wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy. W tym przypadku Klient zostanie obciążony odstępnym w wysokości 10 % wartości zwracanego Towaru oraz kosztami wysyłki.

 

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW.

 

13.1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
 • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;
 • może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.
 • może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

14.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

14.2. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu lub umów, do których Regulamin ma zastosowanie, powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe zgodnie z postanowieniami odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

14.3. Wszelkie spory dotyczące Regulaminu lub umów, do których Regulamin ma zastosowanie, powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, będą podlegały rozstrzygnięciu przez sądy powszechne właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

14.4. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.

Załączniki: